HANDELSBETINGELSER

Gab, nu bliver det sådan lidt kedeligt.

Men de skal jo være her.

Hvis du ikke lige orker at læse dem, så er det helt okay med mig.

Jeg lover dig, at vi gør alt for at have glade kunder. Og faktisk er sagen den, at vi aldrig nogensinde har haft brug for, at henvise til vores handelsbetingelser. Heldigvis da. 

Men her er de - værsgo ♥︎ALMINDELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

1. Anvendelse
1.1
Enhver levering af produkter fra Basicclean.dk sker på grundlag af nærværende salgs-og leveringsbetingelser, der er bindende for alle leverancer mellem parterne og dermed tilsidesætter alle aftaler og sædvaner, som er i strid med betingelserne, herunder betingelser udarbejdet og fremsendt af Køber, medmindre andet fremgår af den af Køber fremsendte ordrebekræftelse.

2. Indgåelse
2.1
Køber bliver tidligst forpligtet ved de af Køber afgivne erklæringer, uanset hvorledes disse betegnes, når Basicclean.dk har afsendt sin ordrebekræftelse. Basicclean.dk er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab, at tilbagekalde de af Basicclean.dk fremsendte erklæringer.

3. Priser
3.1
Alle priser, herunder priser i henhold til de af Basicclean.dk udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms, andre offentlige afgifter og forsendelsesomkostninger. Basicclean.dk forbeholder sig ret til med 30 dages varsel at ændre prislister og katalogmateriale.

3.2
Såfremt der i tiden frem til leveringen indtræder prisstigninger i produktions-og leveringsomkostningerne, herunder i leverandørers priser, er Basicclean.dk berettiget til at regulere prisen for sådanne dokumenterede omkostningsstigninger.

4. Leveringsbetingelser
4.1
Levering finder sted på Købers udvalgte adresse eller i udvalgte pakkeshop, og aflæsning sker efter købers instruks, således at køber bærer ansvaret for, at alle forhold på aflæsningsstedet er lovlige og forsvarlige.

4.2
Forsendelsen sker i standardemballage. 

4.3
Returnering af produkter og emballage kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale og vil i så fald ske for Købers regning.

4.4
Levering er gratis ved køb over 499 kr inklusiv moms for private. Levering er gratis ved køb over 1187 kr ex moms for erhverv. Er ordren mindre end "gratis fragt grænserne" koster fragt hhv. 29 eller 39 kr. for private (afhængigt af om der ønskes levering til pakkeshop eller udvalgt adresse). Fragt for erhvervskunder er 99 kr.

5. Betalingsbetingelser
5.1
Køber kan vælge mellem at betale med kort, MobilePay eller via alm. bankoverførsel. 

5.2
Dankort og Visa/Dankort er sikret med SSL og verificeret af PBS, hvilket betyder en sikker og krypteret forbindelse. Beløbet trækkes først i det øjeblik varen bliver afsendt.

5.3
Ved bankoverførsel skal beløbet indsættes på reg. Nr. 9102 og konto nr. 457-19-58614.  

6. Garanti/ansvar
6.1
Garantien omfatter kun produkter, som påviseligt er behæftet med væsentlige fejl eller mangler. Garantien gælder kun, såfremt produkterne er forsvarligt opbevaret, og af Køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug ifølge vedlagte specifikationer. Basicclean.dk er ikke ansvarlig for mangler og fejl, der skyldes forkert opbevaring eller sammensætning af produkter, der ikke forudgående er godkendt af Basicclean.dk.

6.2
Er produktet behæftet med væsentlige fejl eller mangler, er Basicclean.dk forpligtet og berettiget til -efter eget valg -at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere beføjelser gældende. Basicclean.dks erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og Basicclean.dk kan under ingen omstændigheder gøres erstatningspligtig for indirekte tab, så som afsavnstab, driftstab eller følgeskade hos tredjemand. 

6.3
Ansvarsperioden ophører 24 måneder efter salgsdatoen.

7. Force majeure
7.1
Basicclean.dk er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt Basicclean.dk kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for dennes kontrol, så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering fra leverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder.
 
7.2
I så fald er Basicclean.dk berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre Basicclean.dk forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 6 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

8. Reklamations-og undersøgelsespligt
8.1
Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved modtagelsen og senest 8 dage efter modtagelsen at reklamere over enhver mangel.

8.2
Opstår en mangel i garantiperioden, er Køber forpligtet til at reklamere herover straks, og inden 8 dage efter manglen er eller burde være konstateret.

8.3 Overholder Køber ikke de anførte frister, fortaber denne retten til at gøre manglen gældende.

9. Produktansvar
9.1
For produktansvar gælder de til enhver tid gældende regler i henhold til produktansvarsloven. I det omfang intet andet følger af ufravigelige retsregler, kan Basicclean.dk ikke pålægges yderligere ansvar. Basicclean.dk kan ikke gøres ansvarlig for avancetab eller andet indirekte tab, i det omfang dette ikke følger af de ufravigelige retsregler.

9.2
I tilfælde, hvor BasicClean.dk holdes ansvarlig udover det ovenfor anførte ansvar, skal Køber tilsvarende holde BasicClean.dk skadesløs herfor.

10. Produktinformation og ændringer
10.1
De tekniske specifikationer opgivet katalogmateriale er af vejledende karakter, og Basicclean.dk påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem Parterne.

10.2
Basicclean.dk forbeholder sig ret til at foretage ændringer i udformningen af og specifikationer til de solgte produkter, forudsat at ændringerne ikke forringer Købers muligheder for at anvende produkterne.

11. Lovvalg og voldgift
11.1
Eventuelle tvister, som opstår vedrørende leverancer fra Basicclean.dk, skal afgøres efter dansk rets regler.

11.2
Alle tvistigheder, der opstår vedrørende leverancer fra Basicclean.dk, skal endelig afgøresaf Retten i Ålborg.
Min Kurv

Din indkøbskurv er tom.